zarządzanie Zintegrowane podejście do ESG: Jak Programy Rozwojowe Wspierają Cele ESG

W dzisiejszym świecie biznesu, odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw (ESG) staje się coraz bardziej integralną częścią strategii firm. Jednakże, aby ESG nie pozostało jedynie frazesem, konieczne jest zintegrowane podejście, które uwzględnia wszystkie trzy wymiary: środowiskowy, społeczny i korporacyjny. W niniejszym artykule skupimy się na tym, jak dział HR może wykorzystać raportowanie ESG do rozwoju programów rozwojowych w firmach.

Czym jest ESG i dlaczego raportowanie go jest ważne?

ESG pochodzi z języka angielskiego od słów: Environmental, Social i Governance i dotyczy polityki rozwoju firmy, w której stawia się na zrównoważony wzrost w oparciu o trzy obszary: środowiskowy, społeczny i ład zarządczy. Te trzy elementy wpływają na długofalową wartość spółki, stabilność i jej perspektywy rozwoju.

Ewaluacja ESG pomaga też inwestorom przeznaczać swój kapitał na wsparcie organizacji, które oprócz zysku finansowego przynoszą też zysk środowiskowy I społeczny. Dzięki przejrzystym wskaźnikom dychotomia czysty zysk-odpowiedzialność społeczna odchodzi już do lamusa.

Zrównoważony rozwój jest też ważny w budowaniu marki pracodawcy i przyciąganiu najlepszych talentów z rynku. Według licznych badań, odpowiedzialność społeczna pracodawcy i jego inkluzywność to kluczowe elementy, które pokolenie Z sprawdza przed zatrudnieniem – także z czasem ten aspekt będzie rósł na znaczeniu!

Oprócz korzyści biznesowych, raportowanie ESG to wymóg prawny, który od 2024 roku obejmuje spółki I duże grupy kapitałowe, które obejmował wymóg raportowania niefinansowego zgodnie z dyrektywą NFRD. Od 2025 roku wymóg raportowania, zgodnie z dyrektywą UE z 2023r., obejmie też duże spółki, które spełniają wymogi zatrudnienia, obrotów i / lub przychodów, a od 2026 roku również małe i średnie przedsiębiorstwa pod pewnymi warunkami.

By móc raportować ESG, należy stworzyć system i wdrożyć odpowiednie praktyki i procedury, które dbają o zrównoważony rozwój. Nawet jeśli naszej organizacji wymóg jeszcze nie dotyczy, czas by działać jest już dziś!

Jakie działania wspierają ESG?

Przykładowe działania ESG mogą obejmować:

W zakresie środowiskowym:

 • inwestycje w technologie przyjazne środowisku,
 • redukowanie emisji i odpadów,
 • wdrażanie efektywności energetycznej (zmniejszenie zużycia i modernizacja urządzeń, energooszczędne biura etc),
 • wspieranie bioróżnorodności przez np. sadzenie drzew,
 • wybieranie zrównoważonych partnerów i dostawców,
 • przejście na bardziej ekologiczne opcje transportowe np. samochody elektryczne lub carpooling

W zakresie społecznym:

 • tworzenie inkluzyjnego miejsca pracy poprzez rekrutację i odpowiednie programy rozwoju talentów,
 • dbanie o bezpieczeństwo i dobrostan pracowników poprzez szkolenia BHP czy dostęp do wsparcia psychologicznego lub coachingowego,
 • partnerstwo ze społecznościami lokalnymi np. poprzez wolontariat, wsparcie edukacji, rozwój infrastruktury etc.
 • promowanie równości w zakresie płac, dostępu do wsparcia mentoringowego dla mniej uprzywilejowanych grup czy zwiększenia odsetka osób z grup nieuprzywilejowanych w zarządzie,
 • zapewnienie dostępu pracowników do szkoleń i organizacja programów mentoringowych, wspierających awans zawodowy
 • partnerstwo z organizacjami pozarządowymi i wspieranie wolontariatu pracowników

W zakresie zarządzania

 • edukacja z etyki biznesu i upewnienie się, że każdy pracownik zna i stosuje kodeks etycznego postępowania
 • transparenty system monitorowania i raportowania naruszeń etycznych i podejmowania działań korygujących
 • włączenie aspektu ESG w zarządzanie ryzykiem (np. ryzyko reputacyjne, ryzyko związane z kwestiami społecznymi lub środowiskowymi)
 • stworzenie platformy dialogu z interesariuszami (pracownicy, dostawcy, klienci, inwestorzy, społeczności lokalne) i uwzględnienie ich opinii w procesach decyzyjnych
 • wdrożenie bardziej transparentnych procesów zarządzania
 • inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego jak np. szkolenia z przywództwa, zarządzania zespołami czy komunikacji interpersonalnych
 • wdrażanie uczciwych praktyk zatrudnienia np. równość płac, elastyczne godziny pracy etc

Dział HR kluczowym partnerem w ESG

Myślenie, że tylko dział finansów będzie miał wpływ na ESG to błąd! HR jest kluczowym partnerem w budowaniu organizacji zgodnej ze standardami ESG, szczególnie społecznymi, poprzez:

 1. Odpowiednie procesy rekrutacyjne: HR może upewnić się, że w rekrutacji dba się o różnorodność i włączanie kandydatów z różnych środowisk. Chodzi o działania na poziomie kryteriów rekrutacyjnych, puli talentów, ale i edukację managerów liniowych, którzy biorą udział w rekrutacji, w zakresie różnorodności.
 2. Komunikację wewnętrzną z pracownikami: tworzącą inkluzyjne miejsce pracy, wskazującą na zaangażowanie społeczne firmy czy promującą informację o działaniach organizacji we wszystkich 3 filarach ESG
 3. Proces performance: i włączenie mierników związanych z ESG do oceny rocznej
 4. Programy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracowników: od bezpieczeństwa fizycznego, BHP, po dobrostan mentalny
 5. Wybór dostawców usług, którzy spełniają standardy ESG: od firm szkoleniowych, rekrutacyjnych przez organizujące eventy dla pracowników, komunikację wewnętrzną itp.
 6. Szkolenia i plany rozwojowe – budując wśród pracowników kompetencje, których potrzebuje zrównoważona organizacja, np. etyczne przywództwo, transparentną komunikację, odpowiedzialne praktyki biznesowe czy włączanie i inkluzyjność w miejscu pracy
 7. Ingerencję w wartości firmy – tak by promować kulturę opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności i etycznego zachowania.
 8. Mierzenie skuteczności inicjatyw ESG – na przykład przez dodanie odpowiednich pytań do dorocznej ankiety satysfakcji pracownika.

Jak łączyć cele ESG z programami rozwojowymi?

W ciągu dalszym artykułu skupimy się na zakresie społecznym, w których dział L&D i szkolenia są ważnym motorem i partnerem. By zwiększyć swoją punktację w obszarze społecznym organizacje mogą dzięki programom rozwojowym.

 • Wyszkolić liderów i pracowników z etyki biznesowej, transparentnej komunikacji i etycznego zarządzania
 • Poprawić inkluzywność w swoim miejscu pracy przez organizację webinarów o różnorodności i włączaniu, wyposażenie liderów w odpowiednie szkolenia, by potrafili zarządzać różnorodnym zespołem i pracę 1:1
 • Przeprowadzić audyt różnorodności w miejscu pracy i skorzystać z pomocy wykwalifikowanego konsultanta HR, który pomoże ułożyć odpowiedni program adresujący niedoskonałości
 • Wesprzeć mentalnie pracowników oferując programy wsparcia 1:1 (np. indywidualną pracę z coachem), które poprawiają dobrostan i zmniejszają ryzyka związane z zagrożeniami w miejscu pracy
 • Promować równość i różnorodność przy pomocy komunikacji wewnętrznej (tu również można sięgnąć po wsparcie ekspertów) czy odpowiednich programów rozwojowych

Jak monitorować efektywność działań rozwojowych wspierających ESG?

Efektywność tych działań należy monitorować przy pomocy odpowiednich wskaźników, takich jak:

W obszarze zarządzania

 • Liczba raportowanych incydentów (mobbing, nadużycia etyczne etc)
 • Stopień zaufania do zarządu i przełożonego (częsty element dorocznej ankiety pracowniczej)
 • Liczba szkoleń z zakresu etyki i zasad zrównoważonego rozwoju

W obszarze społecznym

 • Wskaźniki zróżnicowania pracowników (np. odsetek pracowników z różnych grup etnicznych, płciowych, wiekowych).
 • Wskaźniki satysfakcji i zaangażowania pracowników (częsty element dorocznej ankiety pracowniczej)
 • Wskaźniki wsparcia dla społeczności lokalnych (np. programy wolontariatu, inwestycje społeczne)
 • Badania opinii pracowników dotyczące ich znajomości polityki ESG firmy i  skuteczności programów rozwojowych z uwzględnieniem aspektów ESG

Oprócz wewnętrznego raportowania warto pokusić się o tzw benchmarking, czyli analizę raportów bezpośredniej konkurencji i zebranie dobrych praktyk z rynku. Taka dogłębna analiza pomoże dostosować i doskonalić programy rozwojowe i budować odpowiedzialne I inkluzywne środowisko pracy.

Podsumowanie:

Raportowanie ESG i programy rozwojowe nie są osobnymi działaniami, ale powinny stanowić integralną część strategii firmowych. Dział HR odgrywa kluczową rolę w integrowaniu tych obszarów, aby firma nie tylko spełniała wymogi raportowania, ale także rzeczywiście angażowała się w budowanie lepszej przyszłości dla społeczności, środowiska i swoich interesariuszy.