Program warsztatów z komunikacji

Kliknij w wybrany temat, aby dowiedzieć się więcej
Feedback >>

OBSZAR:

informacja zwrotna: czym jest i jak kształtuje relacje między ludźmi, jak budować kulturę pracy i Organizacji otwartą na feedback,  jak go dawać – jak odbierać, jakie są blokady w dawaniu i odbieraniu feedbacku, jakie są preferencje osobiste w dawaniu i przyjmowaniu feedbacku, poznanie – przećwiczenie narzędzi feedbackowych wraz z wybraniem indywidualnych dla siebie, doświadczenie blokad w komunikacji i tzw. killerów komunikacji i empatii,  diagnozowanie w ogóle stosunku do samego feedbacku – poszukiwania i proszenia o niego/lub unikania, doświadczenie emocji jakie towarzyszą feedbackowi i narzędzi do pracy z nimi ( w tym gdy go unikamy), doświadczenie wartości i akceptacji dla ludzkiej różnorodności, przećwiczenie narzędzi w tzw. trudnych sytuacjach – nieprzyjmowania feedbacku

DLA KOGO:

dla każdego w organizacji od Zarządu, kadry zarządzającej po specjalistów, dla poszczególnych pracujących razem grup i zespołów projektowych, dla zespołów rozproszonych, działów powstałych w ramach struktury hierarchicznej, scrum masterów, kierowników projektów, project managerów, biznes ownerów, product ownerów, leaderów, managerów, dla prowadzenia rozmów rozwojowych czy tzw rozmów oceniających, podsumowań projektowych, retrospektyw i codziennej komunikacji

INFORMACJE:

 • warsztat łączy w sobie funkcje poznawcze (czy jest feedback) i  praktyczne (odbieranie, dawanie, narzędzia)
 • warsztat realizowany jest na bazie autorskiej gry, ma wymiar przede wszystkim praktyczny (* był przeprowadzany wśród zespołów IT, scrum masterów, sprzedażowych, produktowych)
 • warsztat realizowany jest w oparciu o case study które dotyczą zespołu dla którego warsztat jest organizowany –  Uczestnicy pracują na bazie sytuacji z ich doświadczeń, sytuacji które ich dotyczą (pozyskiwane są w czasie wywiadów poprzedzających warsztat) co ma przełożenie wprost na efektywność warsztatu („pracuję na swoich sytuacjach”)
 • warsztat jest każdorazowo dostosowywany do indywidualnych potrzeb i poziomu wiedzy jego Uczestników
Upward feedback (wywiad + sesja przekazywania informacji przez niezależnego, obiektywnego konsultanta, z elementami FeedForward) >>

OBSZAR:

informacja zwrotna, ocena, diagnozowanie obszarów do rozwoju;  UF – efektywne narzędzie zbierające informację zwrotną w kierunku „od” (Podwładni) w zakresie pożądanych analiz odnoszących się „do”  (kadra menadżerska). W ślad za analizą informacji dokonywana jest diagnoza sytuacji, przekazanie feedbacku w czasie sesji indywidualnej oraz rekomendacja narzędzi rozwojowych: mentoringu, coachingu, pracy zadaniami wdrożeniowymi, warsztatu tematycznego itd. Całość procesu: (start) zebranie informacji – analiza – diagnoza – przekazanie- analiza – action plan (finał).

DLA KOGO:

leaderów, managerów, osób które szykowane są do awansu, weryfikacja jakości pracy managerskiej i leaderskiej, w sytuacjach spornych i dysfunkcyjnych (leader a zespół), dla zespołów – diagnozowanie sytuacji „jak jest obecnie” i niezbędnych obszarów do zmian; gdy oczekiwanym efektem jest zwiększenie skuteczności działania zespołu ; gdy celem jest  szybkie wdrożenie zmian organizacyjnych w obszarze  postaw/ zachowań;  zakres jest elastyczny – i wprost zależy od rodzaju informacji zwrotnych jakie maja być zebrana i od kogo należy je uzyskać

INFORMACJE:

 • informacje zwrotne zbierane są i przekazywane w czasie wywiadów realizowanych przez osobę spoza Organizacji, co pozwala zachować jej obiektywizm; całość procesu: (start) zebranie informacji – analiza – diagnoza – przekazanie- analiza – action plan (finał);
 • główne wskazywane korzyści narzędzia i procesu: pozwala zebrać informacje które mogą być często pomijane w ocenach –  z racji oporu w ich przekazywaniu
Style interpersonalne w komunikacji >>

OBSZAR:

poznanie osobistych stylów komunikowania się: spójnych systemów myśli i uczuć obawiających się w określonych wzorcach zachowań, głębokie poznanie i doświadczenie stanów komunikacyjnych: Rodzic Normatywny, Rodzic Opiekuńczy, Dorosły, Dziecko Podporządkowane, Dziecko Wolne,  ćwiczenie zdolności  porozumiewania się między stanami, uprzedzania sytuacji konfliktowych, rozwiązywania problemów w kontaktach z innymi, doskonalenie komunikowania się

DLA KOGO:

dla każdego w organizacji od Zarządu, kadry zarządzającej po specjalistów, dla poszczególnych pracujących razem grup i zespołów projektowych, dla zespołów rozproszonych, działów powstałych w ramach struktury hierarchicznej, scrum masterów, kierowników projektów, project managerów, biznes ownerów, product ownerów, leaderów, managerów, dla prowadzenia rozmów rozwojowych czy tzw rozmów oceniających, podsumowań projektowych, retrospektyw i codziennej komunikacji, w sytuacjach konfliktu, dla rozwoju komunikacji

INFORMACJE

warsztat oparty jest między innymi o wiedzę i praktykę z zakresu Analizy Transakcyjnej – stany funkcjonalne i rodzaje transakcji komunikacyjnych – w tym które ze stanów i rodzajów komunikowania się prowadzą do nieporozumienia, mniejszych lub większych konfliktów interpersonalnych lub/i zespołowych/organizacyjnych; warsztat prowadzony był m.inymi dla grup scrum masterów w celu rozwoju umiejętności komunikacyjnych

Style pracy – Spiesz się, Bądź doskonały, Sprawiaj przyjemność, Staraj się, Bądź silny. >>

OBSZAR:

poznanie swojego osobistego stylu pracy i osób w zespole, style pracy definiują organizację pracy, zarządzanie czasem, funkcjonowanie wśród innych, wkład w pracę zespołu, style komunikacji, sposób budowania zadań, cechy stylów pracy, zalety i ograniczenia stylów pracy, przez budowanie świadomości pomoc w zakresie wykorzystywania zalet i ograniczenia wad stylów pracy, ułatwianie tworzenia alternatywnych wzorców zachowań poszerzających możliwości

DLA KOGO:

dla każdego w organizacji od Zarządu, kadry zarządzającej po specjalistów, dla poszczególnych pracujących razem grup i zespołów projektowych, dla zespołów rozproszonych, działów powstałych w ramach struktury hierarchicznej, scrum masterów, kierowników projektów, project managerów, biznes ownerów, product ownerów, leaderów, managerów, dla prowadzenia rozmów rozwojowych czy tzw rozmów oceniających, podsumowań projektowych, retrospektyw i codziennej komunikacji, w sytuacjach kryzysu w zespole i indywidualnego w ramach współpracy zespołowej, dla rozwoju zespołu, integracji, zwiększania jego efektywności

INFORMACJE

warsztat oparty jest między innymi o wiedzę i praktykę z zakresu Analizy Transakcyjnej – dotycząca struktur w sposobie naszego działania zwanych poganiaczami (zachowania niekontrolowane), ujawniającymi się szczególnie w sytuacjach stresu czy napięcia również zawodowego

Dysfunkcje w pracy zespołowej >>

OBSZAR:

diagnoza dysfunkcji które zdarzają się w nawet najlepiej funkcjonujących zespołach , rozpoznanie, natężenie, charakter, przejawy, uświadomienie konsekwencji braku podejmowania działań w kierunku ich przezwyciężania w pracy zespołów, diagnoza zespołu, budowa action planu przezwyciężania danej lub danych dysfunkcji, budowanie zaufania, poczucia wpływu, odpowiedzialności  i mocy sprawczej zespołu i każdego z jego członków

DLA KOGO:

dla każdego zespołu /działu/współpracującej w sposób ciągły (stale lub czasowo) grupy w organizacji, dla pracujących razem grup i zespołów projektowych, dla zespołów rozproszonych, działów powstałych w ramach struktury hierarchicznej, scrum masterów, kierowników projektów, project managerów, leaderów, managerów, dla rozwoju świadomości zespołu, dla budowania poczucia decyzyjności i wpływu zespołu, w sytuacjach kryzysu w zespole, spadku motywacji, zaangażowania, efektywności  i jakości pracy zespołu

INFORMACJE

 • warsztat poprzedzony diagnozą
 • po warsztacie zespół nabywa wiedzy i narzędzi do autodiagnozy – co umożliwia mu samodzielne podejmowanie kroków zaradczych na przyszłość w sytuacji pojawienia się którejkolwiek z dysfunkcji lub pojawiania się sytuacji o znamionach dysfunkcyjnych
 • warsztat oparty jest o osobistą wieloletnią praktykę w zarządzaniu grupami i zespołami (liczebności od kilku do kilkudziesięciu i kilkuset osób)
Style emocjonalne. Jednostka i grupa. >>

OBSZAR:

poznanie własnego stylu emocjonalnego –  predyspozycji do przeżywania różnych sytuacji w tym zawodowych, poznanie jakie są style w zespole, poznanie którym osobom jest „bliżej” którym „dalej” do siebie, zalety każdego ze stylów emocjonalnych – budowanie szacunku dla różnorodności,   jak rozwijać swój styl emocjonalny, wpływ stanu emocjonalnego na zdrowie, ćwiczenia mózgu mające wpływ na styl emocjonalny mózgu, ćwiczenia z zakresu budowania swojej siły emocjonalnej

DLA KOGO:

dla każdego w organizacji od Zarządu, kadry zarządzającej po specjalistów, dla poszczególnych pracujących razem grup i zespołów projektowych, dla zespołów rozproszonych, działów powstałych w ramach struktury hierarchicznej, scrum masterów, kierowników projektów, project managerów, biznes ownerów, product ownerów, leaderów, managerów, dla prowadzenia rozmów rozwojowych czy tzw rozmów oceniających, podsumowań projektowych, retrospektyw i codziennej komunikacji

INFORMACJE

warsztat bazuje na modelu emocji wypracowanym przez badania neurobiologów, określającym nasze funkcjonowanie w zakresie między innymi emocjonalnej odporności w sytuacjach trudnych oraz nastawienia w spektrum od pozytywnego do negatywnego, warsztat można dodatkowo rozbudować o narzędzia pracy z tzw. „trudnymi emocjami”

Potrzeby: niedobór, nadmiar, pobudzanie a motywacja jednostki i zespołów , praca w zespole. >>

OBSZAR:

poznanie typologii potrzeb –  tzw. głodów wg E.Berne (struktury, rozpoznania, stymulacji), sytuacje niedoboru, nadmiaru – konsekwencje i przeciwdziałania, wpływ na poziom motywacji i zaangażowania, siła potrzeby bycia zauważonym – tzw. głasków, sposoby wyrażania głasków, ekonomia – problemy –  wzorce wymiany głasków (w tym możliwe diagnozowanie schematu dla danego zespołu i praca nad jego przeformatowaniem),  poznanie pozycji życiowych – znaczenie pozycji OK/OK w budowaniu relacji partnerskich, praca warsztatowa i narzędziowa

DLA KOGO:

dla każdego w organizacji od Zarządu, kadry zarządzającej po specjalistów, dla poszczególnych pracujących razem grup i zespołów projektowych, dla zespołów rozproszonych, działów powstałych w ramach struktury hierarchicznej, scrum masterów, kierowników projektów, project managerów, biznes ownerów, product ownerów, leaderów, managerów, dla prowadzenia rozmów rozwojowych czy tzw rozmów oceniających, podsumowań projektowych, retrospektyw i współtworzenia rzeczywistości zespołowej, efektywnych zespołów, w kryzysach zespołowości i dla rozwoju świadomości zespołowej

INFORMACJE

warsztat oparty jest między innymi o wiedzę i praktykę z zakresu Analizy Transakcyjnej z obszaru tzw.  głodów (potrzeb), znaków rozpoznania i ekonomię ich dawania / przyjmowania oraz pozycje życiowe – postrzegania siebie i innych jako partnerów lub jako nie – partnerów, jest to obszar będący u podstaw  budowania zgranych zespołów, interakcji z innymi, partnerstw – aspektów głębszych niż samo pojęcie ‘komunikacji’ i ‘komunikowania się’

Przekonaj: mnie, jego, siebie - przekonania >>

OBSZAR:

przyjazna konfrontacja z przeświadczeniami – poczuciem że to o czym mówimy lub myślimy, jest prawdą absolutną – przekonaniami, które mogą nie wspierać, a czasem szkodzić w efektywności pracy (jednostek, zespołu, działu, organizacji),  przekonania determinują nastawienie i motywację do podejmowania działań oraz samo zachowanie, definiowanie obecnych wspólnych przekonań zespołowych, praca nad przekonaniami wspierającymi, ćwiczenie z narzędziami pracy z przekonaniami

DLA KOGO:

dla każdego zespołu /działu/współpracującej w sposób ciągły (stale lub czasowo) grupy w organizacji, dla pracujących razem grup i zespołów projektowych, dla zespołów rozproszonych, działów powstałych w ramach struktury hierarchicznej, scrum masterów, kierowników projektów, project managerów, leaderów, managerów, również dla osób indywidualnych jako warsztat rozwojowy, pogłębiający świadomość

INFORMACJE

 • w czasie warsztatu Uczestnicy dowiedzą się czym są przekonania, jak się kształtują, jak oddzielać przekonania wspierające i nie wspierające, jak je przedefiniować
 • Uczestnicy po warsztacie dostają narzędzia z którymi mogą dalej pracować sami nad redefiniowaniem niewspierających przekonań zespołowych i indywidualnych
 • możliwość realizacji w cyklu warsztatów otwartych „dla chętnych” w organizacji
W co ty grasz? Praca z innymi >>

OBSZAR:

eksploracja obszaru budowania relacji między jednostkami oraz w grupach i zespołach gdy mimo świadomych starań – relacji i współpracy nie da się zbudować, poznanie terminu „gra psychologiczna”, przyczyn prowadzenia gier – „wypłat” które zachęcają nas do utrzymania nieprzydatnych sposobów interakcji z innymi, stopni gier, rodzajów, przykładów, konsekwencji , analiza mechanizmu gier, ćwiczenie rozpoznawania wejścia w grę oraz zbioru narzędzi je przerywających, wspierających zaprzestanie z ich inicjowania/udziału.

DLA KOGO:

dla każdego w organizacji od Zarządu, kadry zarządzającej po specjalistów, dla poszczególnych pracujących razem grup i zespołów projektowych, dla zespołów rozproszonych, działów powstałych w ramach struktury hierarchicznej, scrum masterów, kierowników projektów, project managerów, biznes ownerów, product ownerów, leaderów, managerów, dla prowadzenia rozmów rozwojowych czy tzw rozmów oceniających, podsumowań projektowych, retrospektyw i codziennej komunikacji.

INFORMACJE:

warsztat oparty jest o wiedzę i praktykę z zakresu Analizy Transakcyjnej z obszaru tzw. gier psychologicznych – rodzaju powtarzających się interakcji które prowadzą do ograniczenia lub zerwania relacji i działań z innymi, hamują współdziałanie, prowadzą do kryzysów , sytuacje te obecne są na poziomie indywidualnych kontaktów jak i zespołowych, grupowych, działowych i całej organizacji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zostaw kontakt, aby poznać ofertę oraz najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań