zarządzaniePoznaj OKR, czyli Objectives and Key Results

https://growthadvisors.pl/wp-content/uploads/2021/11/okr.jpg

OKR to skrót od Objectives and Key Results, czyli taktyki zarządzania firmą i ludźmi poprzez cele. Taktyka ta doskonale sprawdza się zarówno w małych, jak i w dużych biznesach, w tym we wszelkiego rodzaju startupach. Z jej technik korzystają m.in. Google, Booking, LinkedIn, Spotify czy Zalando. W Polsce jednak ciągle brakuje wiedzy lub wiary, że metoda wyznaczania celów i planowania w firmach przez wszystkich zatrudnionych ma kolosalne znaczenie dla powodzenia biznesu. Wybierz inaczej – poznaj OKR i odnieś sukces!

Jak wyznacza się model OKR?

We wzorowym modelu OKR na początku każdego roku, półrocza lub kwartału zarząd lub osoby zarządzające poszczególnymi departamentami czy strukturami w firmie ustalają główne cele. Następnie cele te są kaskadowane w dół, co pomaga w skoncentrowaniu się na działaniach i wykorzystywaniu posiadanych zasobów dla osiągnięcia tychże celów. Co istotne, taktyka kaskadowania celów umożliwia realizację nadrzędnych celów firmy i jednocześnie indywidualnych celów zatrudnionych w niej pracowników.

Na etapie wyznaczania celów model OKR sprowadza się do postawienia i uzyskania odpowiedzi na kilka pozornie banalnych, ale niezwykle ważnych pytań:

 • Dokąd chcę iść?
 • Co muszę zrobić, aby się tam dojść?
 • W jaki sposób mam to zrobić?

Z naszego doświadczenia wynika, iż uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania bywa – nawet dla osób zarządzających – niezwykle trudne. 

Przypomnijmy sobie główne cechy dobrze wyznaczonych celów.

 1. Najlepiej, jeżeli postawimy maksymalnie 3-5 celów. Ponieważ cele są głównie rozwojowe, ich zadaniem jest zachęta do odważnego podejmowania działań. 
 2. Cel ma być ambitny, realny, terminowy i mierzalny. W przedsiębiorstwie wg metody OKR cel zrealizowany na poziomie 70–80% uważa się za sukces. 
 3. Każdy cel wymaga nieustannej kontroli postępów, dlatego warto go powiązać z 3-4 możliwymi do zmierzenia rezultatami. 
 4. W metodzie OKR rezultat końcowy osiągniętych celów nie jest powiązany z premią ani bonusem. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, że osiągnięcie celu wymusza zwiększenie go kolejnym razem. 

Po co wprowadza się OKR? Poznaj korzyści!

Korzyści z wprowadzenia i stosowania w firmach OKR (Objectives and Key Results) jest ogrom. Do największych można zaliczyć:

 • zwiększenie skupienia pracowników na celach i zadaniach – zarówno swoich, jak i globalnych,
 • zwiększenie zaangażowania pracowników w realizację celów i zadań – dla wspólnego dobra,
 • wykorzystanie potencjału wszystkich zatrudnionych pracowników na każdym szczeblu i w każdym dziale,
 • rozbudzenie większej świadomości i współodpowiedzialności za wynik końcowy przedsiębiorstwa i powodzenie w otoczeniu biznesowym,
 • rozbudzenie świadomości w zakresie automotywacji i umiejętności planowania czasu pracy. Stawianie sobie pytań dot. zarządzania sobą w czasie i określania, co tak naprawdę w pracy jest pilne, ważne, a co zupełnie nieistotne, oddalające od celu, 
 • działanie w systemie planowania kwartalnego, półrocznego czy rocznego daje większą elastyczność w zakresie podejmowanych działań, a tym samym realizacji zadań i celów,
 • praca każdego pracownika w przedsiębiorstwie jest transparentna, mierzona, a więc łatwa do weryfikacji – pozwala to dostrzec, jak pojedyncze działania wpisują się w kierunek, w którym zmierza przedsiębiorstwo.

Z powyższych korzyści wyłania się obraz tego, jak przydatne i ważne jest wprowadzenie w firmach modelu OKR. Jeśli każdy pracownik zatrudniony w firmie wie, że jego praca ma znaczenie, oraz rozumie powód tego znaczenia, jego zaangażowanie wzrasta. Działa tu prosta psychologiczna zależność, zgodnie z którą nikt nie chce być słabym ogniwem. Ponadto każdy chce mieć wpływ na coś istotnego i czuć się ważny.

Na co zwrócić uwagę podczas wprowadzania metody OKR?

Aby metoda OKR była skuteczna, niezwykle istotne jest doprowadzenie do sytuacji, w której indywidualne cele poszczególnych pracowników będą zbieżne z celami firmy. Jeśli w jakimś momencie pojawią się rozbieżności, powinno się je od nowa wytłumaczyć albo zmienić pierwotne plany. 

O powodzeniu metody OKR można mówić także wówczas, gdy cele nadrzędne są znane wszystkim pracownikom oraz przez cały czas pozostają do ich wglądu. To niesłychanie ważne, gdyż pokazuje każdemu pracownikowi, że jest na równi z innymi – jeśli chodzi o realizację strategicznych celów i powodzenie firmy. Umożliwia również wzajemne weryfikowanie, co robią inni pracownicy dla realizacji celu i na jakim są etapie. 

Warto zauważyć, że prezentowane podejście do zarządzania przedsiębiorstwem ma dodatkowe pozytywne skutki w postaci budowania świadomości wspólnego tworzenia firmy i lepszej jakości w zakresie komunikacji, a to przekłada się na zwiększanie wewnętrznej motywacji, która jest siłą napędową.

Dzięki strategii OKR managerowie doskonale orientują się, jakie zadania i cele są realizowane oraz na jakim etapie realizacji jest zespół, i to bez konieczności wgłębiania się w mało użyteczne i często niekończące się raporty i analizy.

Od czego zacząć praktykę OKR? Jesteśmy dla Państwa wsparciem!

W momencie wprowadzania metodologii OKR w firmie ważne jest, aby nie popełnić błędów i zaufać ekspertom. Specjaliści z Growth Advisors, pracując z klientami metodą OKR, indywidualnie dobierają schematy działania do konkretnej firmy. 

 1. Na początku wspólnie z zespołami wypisujemy wszystkie pomysły i planowe działania, które będą ważne w ciągu następnych 3, 6, 12 miesięcy.
 2. Następnie, posługując się naszą wiedzą ekspercką i wiedzą Państwa pracowników, podczas pogłębionej dyskusji wybieramy 3 najważniejsze obszary wypisane podczas burzy mózgów. Jest to kluczowy moment, w którym podczas procesu grupowego zyskuje się wzajemne porozumienie w zakresie tego, co będzie najważniejsze dla całej firmy, zespołów i pojedynczych pracowników w nadchodzącym czasie.
 3. Na tym etapie określa się wspólnie 2-4 wskaźniki, które będą miernikami każdego określonego i opisanego celu. To jest najdłuższy etap i należy do najistotniejszych.
 4. Na koniec cały zespół, który pracował wspólnie, ustala czas, w którym będą mierzone, kontrolowane i podsumowywane mierniki. W trakcie monitorowania postępów realizacji celów należy zakontraktować możliwość przedyskutowania postępów, pojawiających się problemów czy przeszkód i kolejnych kroków.

Zbliżają się koniec starego i początek nowego roku. To idealny moment na wprowadzenie OKR w przedsiębiorstwie. Pomożemy Państwa firmie łatwo i skutecznie wprowadzić OKR, by przyszły rok obfitował w związane z tym korzyści. Zachęcamy do kontaktu!